Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

_____________________________________

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zde proto, abyste snáze porozuměli tomu, jaké údaje o Vás shromažďujeme a proč (dále jen jako „Zásady“). V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, svěřujete nám Vaše osobní údaje. Nebereme to na lehkou váhu a usilovně pracujeme na tom, abychom Vaše osobní údaje chránili a umožnili Vám je spravovat.

 

1.NA ÚVOD

 

1.1.Pokud se budeme vyjadřovat v první osobě množného čísla jako „my“ je tím myšlena naše společnost OK REAL ESTATE s.r.o., IČO: 09752773, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 120295 vystupující jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“). Náš web na který se budeme odkazovat naleznete na adrese: https://www.okrealestate.cz/ (dále jen „Web“).

 

1.2.Jakmile se vyjadřujeme o Vás v druhé osobě množného čísla jako „Vy“ je tím myšlen zákazník Správce, který se rozhodl využít našich služeb. Tato osoba má postavení subjektu údajů (dále jen „Subjekt údajů“).

 

1.3.Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) s a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

1.4.Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.5.Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

 

2.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME

 

2.1.Zpracováváme o Vás následující údaje:

a.adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa korespondenční, e-mail, telefon;

b.fakturační a platební údaje, fakultativně IČ, DIČ, adresa sídla;

c.IP adresu;

d.údaje o komunikaci se Správcem.

 

2.2.Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

2.3.V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme na našem Webu tzv. soubory cookies. Zásady užívání cookies jsou upraveny v článku 6. níže.

 

2.4.Osobní údaje lze uložit po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

2.5.Pokud jste využili možnosti přihlásit se k odběru newsletteru, udělujete nám souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení spjaté s nabízenými službami. Vaše e-mailová adresa bude zpracována v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení těchto zásad. Souhlas se zpracováním své e-mailové adresy pro marketingové účely můžete kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected], nebo podáním zaslaným na adresu sídla společnosti Správce.

 

3.ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ – DOBA ZPRACOVÁNÍ

 

Zpracovávané osobní údaje

Účel zpracování

Právní důvod pro zpracování

Doba zpracování

Adresní a identifikační údaje

Plnění a realizace smluvního vztahu

plnění smlouvy; plnění právních povinností; náš oprávněný zájem

po dobu trvání smluvního vztahu; po dobu 10 roku od jejího ukončení

Platební a fakturační údaje

Plnění a realizace smluvního vztahu

plnění smlouvy; plnění právních povinností; náš oprávněný zájem

po dobu trvání smluvního vztahu; po dobu 10 let od zdanitelného plnění

Údaje o komunikaci se správcem

plnění a realizace smluvního vztahu, péče o zákazníka

 

plnění smlouvy, oprávněný zájem

po dobu trvání smluvního vztahu; po dobu 10 roku od jejího ukončení

Váš e-mail (případně jméno a příjmení) udělený mimo plnění ze smluvního vztahu pouze pro odběratele novinek

-marketingové účely spočívající v nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak Správcem, tak dalšími subjekty, které společně tvoří skupinu OK HOLDING

-direct mailing,

-pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí

udělený souhlas

do odvolání souhlasu

 

 

4.ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady Vás seznamují s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

4.2.Osobní údaje, které zpracováváme jsou ve vztahu k našemu smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.

 

4.3.Potřebujeme, aby Vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z Vámi poskytnutých údajů neaktuální, dejte nám o tom vědět v co nejkratší době, abychom to napravili.

 

4.4.Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

5.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSL PŘEDAT INFORMACE

 

5.1.Vaše osobní údaje můžeme předat také třetí osobě jako příjemci. Toto děláme však vždy pouze v odůvodněných případech. Osobní údaje můžeme předat těmto příjemcům:

a.zpracovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například spolupracujícím advokátům, poskytovatelům programů, které využíváme pro lepší zabezpečení a chod našich služeb - tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů;

b.orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;

c.jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

5.2.Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

6.ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

6.1.Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část našeho Webu je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“). Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly.

 

6.2. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našem Webu používáme jak relační tak trvalé soubory cookies.

 

6.3.Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde:

 

 

 

6.4.Správce upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud používáte více prohlížečů, musíte v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále můžete soubory cookies z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

 

6.5.IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.

 

6.6.Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web, nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.

 

6.7.Využití sociálních pluginů

Naše webové stránky nabízejí možnost využití sociálních pluginů sociálních sítí. K odeslání údajů přes sociální plugin však nedochází automaticky, ale pouze aktivací sociálního pluginu – kliknutím na příslušné tlačítko. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace sociálního pluginu odesílány, určuje výlučně provozovatel dané sociální sítě. Tento provozovatel je také odpovědný za ochranu vašich osobních údajů, které prostřednictvím sociálního pluginu obdržel.

 

6.8.Druhy cookies

 

a.Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

 

b.Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Pomocí těchto analytických souborů cookies získáme informace o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání analytických souborů cookies.

 

c.Reklamní soubory cookies

Na tomto webu používáme reklamní soubory cookies, což nám umožňuje přizpůsobit reklamy za vás a my (a třetí strany) získáváme informace o výsledcích kampaně. To se děje na základě profilu, který vytvoříme na základě vašeho kliknutí a surfování na webu a mimo něj. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID, takže se stejná reklama například nezobrazuje více než jednou.

 

d.Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

Protože tyto soubory cookies jsou označeny jako sledovací, žádáme vás o jejich povolení.

 

6.9.Umístěné cookies

 

6.9.1.Na našem Webu používáme následující cookies:

 

Název

Platnost

Popis

_ga  

2 roky  

Cookie Google Analytics, slouží k měření návštěvnosti a chování uživatelů na našem webu. Údaje jsou anonymní, tzn. nelze identifikovat osobní údaje návštěvníka. Více informací zde.
 

PHPSESSID  

30 minut od posledního požadavku  

Cookie systému Realman, slouží k udržení kontextu přihlášeného uživatele. Neobsahuje osobní údaje.

 

6.9.2.Případné cookies třetích stran:

 

Doména

Popis

rmcl.cz  

Přes tuto doménu dodáváme statický obsah prezentací a média.
 

realman5.cz  

Hlavní doména pro systém Realman verzi 5.
 

cloudflare.com  

Služba pro optimalizaci distribuce statického a dynamcikého obsahu. Zajišťuje rozložení zátěže, výpočetního výkonu a kešování obsahu.
 

mapy.cz  

Mapové služby Seznam.cz.
 

youtube.com  

Přehrávání našich videí umístěných na službu Youtube.com.

 

6.10.Správa nastavení souhlasu a možnost odstranění cookies

 

Na tomto odkaze si můžete upravit své preference využívání cookies: https://www.okrealestate.cz/rm-cookies-info.

 

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

 

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

-        Chrome

-        Firefox

-        Internet Explorer

-        Safari

-        Android

 

7.VAŠE PRÁVA

 

7.1.Vaše práva jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se budete domáhat jakéhokoliv Vašeho níže uvedeného práva, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu můžeme ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení Vám dáme vědět.

 

7.2.Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

 

7.3.Máte právo:

a.být informováni o zpracování Vašich osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám sdělujeme prostřednictvím těchto Zásad.

b.na přístup k osobním údajům

Pokud o to požádáte získáte od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány máte právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Většinu těchto informací zjistíte z těchto Zásad, ale pokud chcete můžete se na výše uvedené také dotázat.

c.na opravu, resp. doplnění

Pokud víte nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné osobní údaje, upozorněte nás na to a my to napravíme. Pokud budete chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, upozorněte nás na to a my to také napravíme.

d.na výmaz

Toto Vaše právo nám ukládá povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

-             osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

-             odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

-             vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

-             osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

-             osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

-             osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;

a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

e.na omezení zpracování

V rámci tohoto práva máte možnost nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR musíme tak učinit.

f.na přenositelnost údajů

Jako subjekt údajů máte právo získat, tedy zejména stáhnout, od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo na přímé poskytnutí osobních údajů námi jinému správce.

g.vznést námitku

V některých případech máte možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy jste neměli možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Máte takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:

-             zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

-             zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;

-             zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Je-li vznesena námitka, údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musíme přestat osobní údaje zpracovávat.

h.nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Při našem zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

i.odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Kdykoliv můžete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

j.získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody v důsledku porušení našeho zabezpečení, oznámíme Vás to bez zbytečného odkladu.

k.podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste nabyli dojmu, že porušujeme své povinnosti při zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: [email protected]; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

 

8.NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

8.1.Pokud nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpravováním Vašich osobních údajů, obracejte se na následující kontakty:

a.písemně na adresu sídla: Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno

b.e-mailem na naši e-mailovou adresu: [email protected]

 

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE 1.1.2023

 

OK REAL ESTATE s.r.o.

 

Brno
Brno
Brno
Mánesova 3014/16
612 00
Brno